Activiteitenverslag 2020-2021

van de adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant

Terug naar het overzicht

Voorwoord

Tijdens de jaren 2020-2021 overheerste de covid-19 pandemie alle aspecten van onze samenleving. We leerden ‘afstand houden’ en maakten ons de ‘nieuwe manier van werken’ eigen. Ook dit verslag ontsnapte niet aan het coronavirus; de dringende noodzaak om het grote publiek te informeren over Covid-19 en alle mensen te betrekken bij de strijd tegen het virus leidde immers al snel tot een aantal vragen over het gebruik van verschillende talen, rekening houdend met de dwingende voorschriften van de taalwetgeving. Een overzicht van die vragen vindt u in het eerste hoofdstuk van dit verslag.

Enigszins verrassend kreeg de dienst ook een aantal vragen van burgers én administratieve diensten over het recht op een Franse dienstverlening door andere diensten dan de diensten van de randgemeenten zelf. Sommigen gingen ervan uit dat het recht op faciliteiten alleen kan worden ingeroepen ten aanzien van de administratieve diensten van de randgemeenten. De vragen betroffen zowel centrale en gewestelijke diensten als diensten van de Vlaamse overheid.

Verder komen in dit verslag, naast het onderdeel statistieken, de intussen 'klassiek geworden’ thema’s zoals taalkennisvereisten, en het gebruik van de talen door private firma’s, in de gemeenteraad of tijdens hoorzittingen aan bod. Een ander thema dat regelmatig terugkomt, is het gebruik van de talen en stedenbouwkundige vergunningen. Nieuw is wel dat tijdens de huidige overzichtsperiode de taal van verkoopborden in vraag werd gesteld.

In een paar dossiers kaartten de klagers opmerkelijk genoeg het discriminatoir karakter van een bepaalde aanpak of procedure aan. De adjunct van de gouverneur is uiteraard ter zake niet bevoegd, en behandelde alleen het luik van hun vragen of klachten over de toepassing van de Taalwet bestuurszaken.

Dat weerhield ons er niet van een project af te werken dat al een tijdje op stapel stond: een nieuwe website. Deze zag het licht in het najaar van 2021 en moet het de surfer mogelijk maken om op een eenvoudige manier duidelijke informatie over de taalwetgeving te vinden.

Nog in het najaar van 2021 verliet mevrouw Valérie Flohimont de dienst om nieuwe professionele uitdagingen aan te gaan.

Ten slotte geef ik u nog mee dat wij uit zorg voor de leesbaarheid ervoor gekozen hebben om in dit verslag 'inwoner', 'klager', ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ te gebruiken.

Ik wens u veel leesgenot.

Fabienne Walravens