Gebruik van de talen in de binnendiensten

Activiteitenverslag 2020-2021

Terug naar het overzicht

De lokale besturen gebruiken de bestuurstaal voor al de activiteiten van de ‘binnendiensten’. Op basis van artikel 23 van de Taalwet bestuurszaken is de werktaal in de randgemeenten het Nederlands. Zodra de ambtenaren echter bij de uitvoering van hun werkzaamheden in contact komen met het publiek of een burger, moeten zij ook rekening houden met de rechten die aan de burgers worden toegekend op het vlak van het gebruik van de talen. Inwoners van de randgemeenten kunnen immers in hun contacten met de gemeentelijke diensten vragen om over te schakelen naar het Frans.


Een vraag die regelmatig terugkeert, gaat over het taalgebruik in de gemeenteraad. Mogen de gemeentelijke mandatarissen het Frans gebruiken in hun tussenkomsten tijdens de zittingen ? Die vraag kwam opnieuw aan bod tijdens de overzichtsperiode 2020-2021, niet alleen voor de vergaderingen van de gemeenteraad, maar ook voor die van de gemeentelijke commissies.

Een andere kwestie die vragen oproept, is het gebruik van de talen tijdens een hoorzitting door de gemeenteraad of de deputatie. Kan een inwoner van een randgemeente zijn standpunt of bezwaar toelichten in het Frans, wanneer de binnendiensttaal van die organen het Nederlands is ?

De dienst kreeg ook een vraag over het gebruik van de talen in de briefwisseling tussen gemeenteraadsleden en de gemeentelijke diensten.