Actualiteit

30-06-2022

Raad van State, arresten, faciliteitengemeenten, taalgebruik tijdens de gemeenteraad

In twee recente arresten van 30 juni 2022 buigt de Algemene Vergadering van de Raad van State zich over een verschil in interpretatie van artikel 23 van de Taalwet bestuurszaken. Volgens dit artikel gebruiken de plaatselijke diensten van de randgemeenten alleen het Nederlands in hun binnendiensten. Algemeen wordt aanvaard dat de gemeenteraad een plaatselijke dienst is. Daardoor kan volgens de Vlaamse toezichthoudende overheid alleen het Nederlands worden gebruikt voor een geldige besluitvorming. Die visie wordt echter betwist: artikel 23 zou niet van toepassing zijn op individuele gemeenteraadsleden die geen lid zijn van het college. Sommigen onder hen beroepen zich op artikel 30 van de Grondwet om het Frans te gebruiken in hun mondelinge tussenkomsten tijdens de gemeenteraad.

In het arrest 254.186 beslist de Raad om aan het Grondwettelijk Hof drie prejudiciële vragen te stellen over de interpretatie van artikel 23 van de Taalwet bestuurszaken.

In het arrest 254.188 verwerpt de Algemene Vergadering van de Raad van State het verzoek van een gemeenteraadslid van Drogenbos om bepaalde beslissingen te schorsen.

30-06-2022

Raad van State, arresten, taalregistratie

In haar arrest 254.189 van 30 juni 2022 bevestigt de Algemene Vergadering van de Raad van State haar interpretatie van de artikelen 25, 26 en 28 van de Taalwet bestuurszaken. Volgens die interpretatie moeten de gemeentelijke diensten van de randgemeenten gedurende vier jaar rekening houden met een schriftelijk verzoek voor een dienstverlening in het Frans. Volgens de Raad van State volgt daaruit dat een of andere vorm van registratie van die voorkeur mogelijk moet zijn, zonder dat dit noodzakelijkerwijze tot de creatie van een zogenaamde subnationaliteit leidt. Uit artikel 4 van de Grondwet noch uit de Taalwet bestuurszaken kan een algemeen verbod op taalregistratie worden afgeleid. De Algemene Vergadering schorst bijgevolg het besluit van de gouverneur van Vlaams-Brabant waarin de beslissing van 30 maart 2021 van de gemeenteraad van Kraainem betreffende het bijhouden van de taalvoorkeur in een gemeentelijk register wordt vernietigd.

In arrest 254.187 verwerpt de Raad van State het beroep tot nietigverklaring en de vordering tot schorsing ingesteld door een inwoner van de randgemeente Sint-Genesius-Rode, omdat de Raad al via het arrest 251.570 van 22 september 2021 de vernietiging had uitgesproken van de beslissing waarmee de toezichthoudende overheid het besluit van de gemeente Sint-Genesius-Rode vernietigde.

22-09-2021

Raad van State, arrest, taalregistratie, herbevestiging termijn van vier jaar

De Algemene Vergadering van de Raad van State herbevestigt het standpunt dat zij voor de eerste keer innam in de arresten 227.775 en 227.776 van 20 juni 2014. Dit houdt in dat inwoners van de randgemeenten aan de gemeentelijke diensten kunnen vragen om hun keuze voor een dienstverlening in het Frans voor een periode van vier jaar bij te houden.

01-05-2021

Vaccinatie tegen COVID-19

In het kader van de vaccinatie tegen COVID-19 bieden verschillende instanties zelf meertalige informatie aan of verwijzen ze door naar een site waar u meertalige informatie kunt vinden.

U kunt o.a. terecht op de volgende sites :

Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaamse overheid): Uitnodiging COVID-19-vaccinatie in andere talen - Laat je vaccineren

Agentschap Integratie en Inburgering (Vlaamse overheid) : Uitnodiging COVID-19-vaccinatie in andere talen - Laat je vaccineren

FOD Volksgezondheid: Meertalige informatie | Information multilingue | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)

20-04-2021

Vlaams Parlement – Vraag over de taalregistratie in de randgemeente Kraainem

In de vergadering van de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van het Vlaams Parlement werd op 20 april 2021 aan Vlaams minister Bart Somers een vraag gesteld over de promotie van taalregistratie in de faciliteitengemeente Kraainem.

27-01-2021

Vlaams Parlement – Vraag over het taalgebruik in de oproepingsbrief voor vaccinatie tegen COVID-19 in de randgemeenten

In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 27 januari 2021 werd een vraag gesteld over het taalgebruik bij de oproeping van de burgerbevolking voor de vaccinatie tegen COVID-19 in de faciliteitengemeenten.