Specifiek administratief toezicht

Activiteitenverslag 2014-2015 - Statistieken

Terug naar statistieken

Specifiek administratief toezicht

De adjunct van de gouverneur oefent het administratief toezicht dat haar werd toevertrouwd uit op basis van de afschriften die de burgemeesters van de randgemeenten haar toesturen. De wet verplicht hen om binnen acht dagen een afschrift toe te sturen van de gemeentelijke besluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks de toepassing van de wetten en verordeningen over het gebruik van de talen in bestuurszaken en in het onderwijs betreffen.

legende
Verdeling dossiers volgens aard grafiek

Het aandeel van het administratief toezicht in het totale werkvolume van de dienst is 96 % voor de periode 2014-2015. Dit is het hoogste aandeel sinds 2005.

De adjunct van de gouverneur kan in principe enkel optreden op basis van de toegestuurde afschriften. Om de gemeentelijke diensten niet nodeloos te belasten, beschouwt de adjunct van de gouverneur de in de wet voorziene meldingsplicht als vervuld wanneer er een verslag gestuurd wordt bestaande uit een lijst met de goedgekeurde dossiers, vergezeld van een beknopte omschrijving.

Ook voor de periode 2014-2015 stuurden maar 3 randgemeenten op regelmatige basis afschriften of overzichtslijsten van de genomen beslissingen door. Een gemeente stuurt sporadisch enkele afschriften door, terwijl de overige twee gemeenten zich beperken tot het toesturen van de agenda van de gemeenteraad. Hoewel op basis hiervan een zeer beperkt aantal beslissingen werd opgevraagd in het kader van het specifiek administratief toezicht, betreurt de adjunct van de gouverneur dat de voorschriften ter zake niet stipt worden opgevolgd. Het administratief toezicht betreft immers alleen maar uitvoerbare beslissingen. Het blijft moeilijk om de toezichtsbevoegdheid te steunen op een gemeenteraadsagenda, omdat de aangekondigde punten niet altijd worden besproken door de gemeenteraad, en de gemeenteraad niet noodzakelijk over het punt in kwestie effectief een beslissing heeft genomen. Het is verder niet evident om aan de hand van de opsomming van agendapunten in te schatten of er een link is met de taalwet bestuurszaken.

Verder moeten we ook in dit activiteitenverslag een totaal gebrek aan doorstroming van beslissingen of overzichtslijsten vanwege de OCMW ’s vaststellen, die nochtans ook onder het toepassingsgebied van de taalwet bestuurszaken vallen.

De moeizame doorstroming van informatie heeft uiteraard een negatieve impact op de effectiviteit van het administratief toezicht. De adjunct van de gouverneur ziet zich dan ook genoodzaakt om de oproepen van de vorige jaren te herhalen en nogmaals te benadrukken dat een stipte kennisgeving van de gemeenteraadsbesluiten alleen maar ten goede kan komen aan de rechtszekerheid, het deugdelijk bestuur en het belang van alle betrokken partijen.