Statistieken

Activiteitenverslag 2014-2015

Terug naar het overzicht

Artikel 65bis van de taalwet bestuurszaken draagt twee kernopdrachten op aan de adjunct van de gouverneur, namelijk het administratief toezicht op de gemeentelijke overheden van de randgemeenten (art. 65bis §128) en de behandeling van klachten en advies- of informatievragen (art. 65bis § 429). Het gaat hier steeds om het toezicht op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Artikel 7 § 530 van de wet van 2 augustus 1963 belast de adjunct van de gouverneur bovendien met het toezicht op het gebruik van de talen in het onderwijs in de randgemeenten.

Voetnoten: 

  • 28 Taalwet Bestuurszaken, artikel 65bis §1: De regeringscommissaris, adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant is belast met het toezicht op de toepassing van de wetten en verordeningen op het gebruik der talen in bestuurszaken in de randgemeenten. Ten dien einde wordt hij door de organen die belast zijn met het toezicht op de uitvoering van deze wetten, op de hoogte gehouden van wat zij vaststellen.
  • 29 Taalwet Bestuurszaken, artikel 65bis §4: De regeringscommissaris, adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, onderzoekt alle klachten tegen de niet-naleving van deze gecoördineerde wetten of van de koninklijke besluiten die ermee in verband staan, ingediend door een natuurlijke of rechtspersoon omtrent zaken die gelokaliseerd of lokaliseerbaar zijn in een randgemeente. (…) Hij tracht de standpunten van de klager en de betrokken overheid met elkaar te verzoenen, eventueel door hen met elkaar te confronteren.
  • 30 Wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, artikel 7, §5: De regeringscommissaris, adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, is belast met het toezicht over de toepassing van de wetten en verordeningen over het gebruik der talen (...) in het onderwijs in de gemeenten bedoeld in dit artikel. Daartoe wordt hij door de organen, belast met het toezicht op de uitvoering van die wetten en verordeningen op de hoogte gehouden van wat zij ten aanzien van deze gemeenten vaststellen.