Onderwijs

Het overzicht is beperkt tot de wetgeving die het taalgebruik in het basisonderwijs regelt. Normen die de situatie regelen voor de andere onderwijsniveaus worden hier niet vermeld.

Terug naar overzicht

Federale overheid

Wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs
Deze wet regelt het taalgebruik in het kleuter-, lager en secundair onderwijs.

Vlaamse Gemeenschap

Wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs
Deze wet regelt het taalgebruik in het kleuter- lager en secundair onderwijs. Zie gewijzigde versie van de artikelen 9, 10, 13, 14, 15 en 16 door de Vlaamse Gemeenschap
Decreet van 8 mei 2009 betreffende het onderwijs XIX
opheffing van artikel 9 en van hoofdstuk IV van de wet van 30 juli 1963 voor de personeelsleden die vallen onder het toepassingsgebied van de decreten van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van respectievelijk bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs of van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs + artikel 127, 1° en 2° van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs

Franse Gemeenschap

Wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs
zie gewijzigde versie van de artikelen 9, 10, 11, 12, 13, 15 en 16 door de Franse Gemeenschap.

Duitse Gemeenschap