Taalkennisvereisten bestuurstaal

voor een job bij de overheid

Terug naar het overzicht

Verschillende bevoegde overheden

Afhankelijk van de aard van de dienst van tewerkstelling is de Vlaamse of Franse Gemeenschap of de federale overheid bevoegd voor de wijze waarop de kennis van de bestuurstaal kan worden aangetoond.

De Vlaamse of Franse Gemeenschap zijn zo ter zake bevoegd voor de tewerkstelling in de diensten van de lokale besturen van de (taalhomogene) gemeenten in hun taalgebied. Dit is ook zo voor de gewestelijke diensten die alleen taalhomogene gemeenten in hun respectief taalgebied bedienen. Beide gemeenschappen hebben voor die diensten vastgelegd welke attesten de gevraagde taalkennis kunnen aantonen.

De federale overheid is bevoegd voor de federale centrale diensten, de uitvoeringsdiensten en de diensten waarvan de werkkring gemeenten uit meerdere taalgebieden bevat. Zij is ook bevoegd voor de administratieve diensten die gevestigd zijn in een gemeente uit het Duitse taalgebied, in een taalgrens- of randgemeente en in een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ten slotte is de federale overheid ook bevoegd voor de diensten van de deelstatelijke regeringen (uitgezonderd de diensten waarvan de werkkring niet verder reikt dan het homogeen taalgebied). Voor die diensten geldt de Taalwet bestuurszaken niet. Voor hen worden de taalkennisvereisten geregeld door andere normen, nl.

  • De gewone wet tot hervorming van de instellingen van 9 augustus 1980 (GWHI),
    van toepassing op de diensten van de Vlaamse overheid, de Franse Gemeenschap of het Waalse Gewest;
  • De wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap,
    van toepassing op de gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten van de regering waarvan de werkkring het Duitse taalgebied geheel of gedeeltelijk bestrijkt;
  • De wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen,
    van toepassing op de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van de Colleges van de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissie en van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Die normen zijn opgebouwd volgens de regelingen van de Taalwet bestuurszaken.

Rechtsnormen

Onderstaand schema geeft een overzicht van de rechtsnormen die het taalkennisniveau in bestuurszaken bepalen en hoe die kennis kan worden bewezen.

Gebruik van de talen in bestuurszaken

Bevoegde overheid

Wetsnorm

Uitvoeringsbesluiten

Van toepassing op o.a. :

Federale overheid

Art. 53 en 53 bis Taalwet bestuurszaken

KB 8 maart 2001

KB 6 juli 2016
KB 24 februari 2017

Federale diensten, plaatselijke diensten in gemeenten met speciaal taalstatuut, plaatselijke diensten in het Duitse taalgebied en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federale overheid

Art. 43 GWHI

KB 8 maart 2001

Diensten van de Vlaamse en Franse Gemeenschap en het Waals Gewest

Vlaamse Gemeenschap

Art. 53 en 53 bis Taalwet bestuurszaken zoals vervangen per decreet Vl. Gem. 18 november 2011

Besluit Vl. Regering 3 mei 2013

Gemeentelijke en provinciale diensten uit het homogeen Nederlandse taalgebied

Franse Gemeenschap

Art. 53 Taalwet bestuurszaken zoals vervangen per decreet Fr. Gem. 7 november 2013

Besluit Fr. Gem. Regering 22 oktober 2014

Besluit Fr. Gem. Regering 18 augustus 2015

Gemeentelijke en provinciale diensten gevestigd in een gemeente zonder speciaal taalregime uit het Franse taalgebied